Doa harian doa-doa Novena dan Doa-doa Devosi

 

Doa Harian Orang Katolik


1. TANDA SALIB
Dengan tanda kemenangan Kristus kita membuka dan menutup doa kita sebagai orang Katolik. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin

2. KEMULIAAN
Kita memberi hormat kepada Allah Tritunggal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin.

3. TERPUJILAH
Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Amin4. BAPA KAMI Bapa kami yang ada di dalam Surga, Dimuliakanlah nama-Mu, Datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu, Diatas bumi seperti didalam Surga, Berilah kami rezeki pada hari ini, Dan ampunilah kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. (Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin.) (Matius 6:9-13)
5. SALAM MARIA Salam Maria, penuh rahmat, TUHAN sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin (Lukas 1:42)

6. TUHAN KASIHANILAH KAMI
Tuhan kasihanilah kami; Kristus kasihanilah kami; Tuhan kasihanilah kami.

7. SYAHADAT PARA RASUL (AKU PERCAYA)
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Mahakuasa, pencipta langit dan bumi; dan akan Yesus Kristus Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria; yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan; yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati; yang naik ke Surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa; dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin.

8. PERISTIWA-PERISTIWA ROSARIO
Peristiwa-peristiwa Gembira (Senin, Sabtu), khususnya selama Masa Adven dan Natal
1. Maria menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel (Lukas 1:26-38).
2. Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya (Lukas 1:39-45).
3. Yesus dilahirkan di Bethlehem (Lukas 2:1-7).
4. Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah (Lukas 2:22-40).
5. Yesus diketemukan dalam Bait Allah (Lukas 2:41-52).

Peristiwa-peristiwa Sedih (Selasa, Jumat), khususnya selama Masa Prapaskah dan tiap hari Jumat
1. Yesus berdoa kepada Bapa-Nya di surga dalam sakratul maut (Lukas 22:39-46).
2. Yesus didera (Yohanes 19:1). 3. Yesus dimahkotai duri (Yohanes 19:2-3).
4. Yesus memanggul salib-Nya (ke Gunung Kalvari) (Lukas 22:26-32).
5. Yesus wafat di salib (Lukas 23:44-49).

Peristiwa-peristiwa Mulia (Minggu, Rabu), khususnya selama Masa Paskah dan tiap hari Minggu
1. Yesus bangkit dari kematian (Lukas 21:1-12).
2. Yesus naik ke surga (Lukas 24:50-53).
3. Roh Kudus turun atas para Rasul (Kisah 2:1-13).
4. Maria diangkat ke surga (1 Korintus 15:23).
5. Maria dimahkotai di surga (Wahyu 12:1).

Peristiwa-peristiwa Terang (Kamis)
1. Yesus di baptis di sungai Yordan (Matius 3:16-17)
2. Yesus menyatakan diri-Nya dalam pesta pernikahan di Kana (Yohanes 2:11)
3. Yesus memberitakan Kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan (Matius 4:17-23)
4. Yesus menampakan kemuliaan-Nya (Matius 17:2-5)
5. Yesus menetapkan Ekaristi (Markus 14:22-24)
TATA CARA BERDOA ROSARIO:

1. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
2. Syahadat Para Rasul
3. Bapa Kami
4. Salam Putri Allah Bapa. -> Salam Maria
5. Salam Bunda Allah Putra. -> Salam Maria
6. Salam Mempelai Roh Kudus. -> Salam Maria
7. Kemuliaan
8. Terpujilah
9. Peristiwa Pertama
10. Bapa Kami
11. Salam Maria (10 kali)
12. Kemuliaan
13. Terpujilah
14. Ya Yesus
15. Peristiwa Kedua
16. Bapa kami
17. Salam Maria (10 kali)
18. Kemuliaan
19. Terpujilah
20. Ya Yesus
21. Peristiwa Ketiga
22. Bapa kami
23. Salam Maria (10 kali)
25. Kemuliaan
26. Terpujilah
27. Ya Yesus
28. Peristiwa Keempat
29. Bapa kami
30. Salam Maria (10 kali)
31. Kemuliaan
32. Terpujilah
33. Ya Yesus
34. Peristiwa Kelima
35. Bapa kami
36. Salam Maria (10 kali)
37. Kemuliaan
38. Terpujilah

9. DOA KORONKA
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa Kami.
Salam Maria.
Aku Percaya.

Pada manik besar (Bapa Kami) didoakan: Bapa yang kekal kupersembahkan kepada-Mu, Tubuh dan Darah, Jiwa dan Keilahian Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia.
Pada setiap sepuluhan manik kecil (Salam Maria) didoakan: Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
Allah yang Kudus, Kudus dan Berkuasa, Kudus dan Kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin.
Allah yang Kudus, Kudus dan Berkuasa, Kudus dan Kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin.
Allah yang Kudus, Kudus dan Berkuasa, Kudus dan Kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin.

10. SALAM YA RATU
Salam Ya Ratu, Bunda yang rahim, kehidupan, penghiburan dan pengharapan kami. Salam, kami orang buangan, anak hawa berseru kepadamu. Kepadamu kami mohon dengan keluh kesah di lembah kedukaan ini. Maka tunjukkanlah kepada kami, Yesus buah tubuhmu yang terpuji. Ya Maria. Perawan yang murah hati, penuh kasih sayang dan manis. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah. Supaya kami dapat menikmati janji Kristus

11. LITANI SANTA PERAWAN MARIA (LITANI LORETO)
Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami.
Tuhan, kasihanilah kami; Kristus dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami.
Allah Bapa di Surga, kasihanilah kami.
Allah Putra, Penebus Dunia, kasihanilah kami.
Allah Roh Kudus, kasihanilah kami.
Allah Tritunggal Mahakudus, Tuhan Yang Maha Esa, kasihanilah kami.
Santa Maria, doakanlah kami.
Santa Bunda Allah, doakanlah kami.
Santa Perawan Termulia, doakanlah kami.
Bunda Kristus, doakanlah kami.
Bunda Rahmat Ilahi, doakanlah kami.
Bunda Yang Tersuci, doakanlah kami.
Bunda Yang Termurni, doakanlah kami.
Bunda Yang Tetap Perawan, doakanlah kami.
Bunda Yang Tak Bercela, doakanlah kami.
Bunda Yang Patut Dicintai, doakanlah kami.
Bunda Yang Patut Dikagumi, doakanlah kami.
Bunda Penasehat Yang Baik, doakanlah kami.
Bunda Pencipta, doakanlah kami.
Bunda Penebus, doakanlah kami.
Perawan Yang Amat Bijaksana, doakanlah kami.
Perawan Yang Harus Dihormati, doakanlah kami.
Perawan Yang Berkuasa, doakanlah kami.
Perawan Yang Murah Hati, doakanlah kami.
Perawan Yang Setia, doakanlah kami.
Cermin Kekudusan, doakanlah kami.
Tahta Kebijaksanaan, doakanlah kami.
Bejana Rohani, doakanlah kami.
Bejana Yang Patut Dihormati, doakanlah kami.
Bejana Kebaktian Yang Utama, doakanlah kami.
Bunga Mawar Yang Gaib, doakanlah kami.
Benteng Daud, doakanlah kami.
Benteng Gading, doakanlah kami.
Rumah Kencana, doakanlah kami.
Tabut Perjanjian, doakanlah kami.
Pintu Surga doakanlah kami.
Bintang Timur, doakanlah kami.
Keselamatan Orang Sakit, doakanlah kami.
Perlindungan Orang Berdosa, doakanlah kami.
Penghibur Orang Berdukacita, doakanlah kami.
Pertolongan Orang Kristen, doakanlah kami.
Ratu Para Malaikat, doakanlah kami.
Ratu Para Bapa Bangsa, doakanlah kami.
Ratu Para Nabi, doakanlah kami.
Ratu Para Rasul, doakanlah kami.
Ratu Para Martir, doakanlah kami.
Ratu Para Pengaku Iman, doakanlah kami.
Ratu Para Perawan, doakanlah kami.
Ratu Para Orang Kudus, doakanlah kami.
Ratu Yang Terkandung Dengan Tiada Bernoda Asal, doakanlah kami.
Ratu Yang Diangkat Ke Surga, doakanlah kami.
Ratu Rosari Yang Amat Suci, doakanlah kami.
Ratu Pencinta Damai, doakanlah kami.
Ratu Para Keluarga, doakanlah kami.
Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, sayangilah kami.
Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami.
Anak Domba Allah, yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami.
Kami mengungsi pada perlindunganmu, Ya Maria Bunda Allah.
Jangan kau abaikan permohonan kami,
tetapi bebaskanlah kami dari segala bahaya, wahai perawan yang mulia dan terpuji.

Marilah kita berdoa:
Ya Tuhan, Putra-Mu yang tunggal, dengan hidup, kematian serta kebangkitan-Nya, telah memperoleh kebahagiaan kekal bagi kami. Kami mohon, semoga dalam merenungkan peristiwa-peristiwa doa rosario suci Santa Perawan Maria, kami dapat meneladani isinya dan memperoleh apa yang dijanjikannya, karena Kristus Tuhan kami. Amin.

12. MEMORARE
Ingatlah, Ya Maria, perawan yang amat baik bahwa belum pernah terdengar seorang yang berlindung kepadamu, memohon pertolonganmu dan meminta perantaraanmu pernah ditinggalkan olehmu. Hai kusuma segala perawan, Hai Bunda, kepadamu aku berlari, digerakkan hati oleh harapan yang demikian itu, kepadamu aku datang, di hadapanmu aku seorang berdosa, berdiri seraya mengadu. Hai Bunda Sabda Allah, jangan mengabaikan perkataanku, melainkan dengarkan dengan belas kasihan dan luluskanlah. Amin.

13. DOA IMAN
Allah, Tuhanku, aku percaya bahwa Engkau satu Allah tiga diri: Bapa, Putra, dan Roh Kudus; bahwa Allah Putra menjadi manusia untuk kami dan wafat di kayu salib; bahwa Engkau membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Aku percaya akan semuanya yang telah Kau wahyukan dan Kauajarkan dengan perantaraan gereja kudus. Aku percaya dengan teguh akan semuanya itu. Sebab yang mengatakannya Engkaulah, yang Mahatahu dan Mahabenar. Tuhan, tambahkanlah imanku.

14. DOA PENGHARAPAN
Tuhan yang Mahamurah, karena jasa Yesus Kristus, aku mengharap menerima dari pada-Mu: kebahagiaan kekal, serta semua rahmat yang perlu untuk menerimanya. Aku mengharapkan semuanya itu dengan pengharapan yang kokoh, sebab yang berjanji adalah Engkau, Tuhan yang Mahakuasa, Mahamurah untukku, dan setia pada janji-Mu. Tuhan, kuatkanlah pengharapanku.

15. DOA CINTA
Tuhan adalah segala cinta, aku mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu dan dengan segenap hati, sebab Engkau Mahabaik dan pantas dicintai. Karena cinta akan dikau maka aku pun cinta akan semua orang, sebagaimana aku cinta akan diriku sendiri. Tuhan, tambahkanlah selalu cintaku.

16. PENYERAHAN DIRI
Ya, Tuhanku dan Allahku, Ambillah segala yang menjauhkan aku dari padaMu. Ya Tuhanku dan Allahku, berilah aku segala yang kuperlukan untuk menemui Engkau. Ya Tuhanku dan Allahku, terimalah diriku, dan jadikanlah milikMu.

17. DOA MOHON KELUHURAN HATI
Sang Sabda yang tercinta, ajarlah aku berhati luhur sebagaimana pantas bagiku. Ajarlah aku memberi tanpa pamrih, berjuang tanpa mengeluh kesakitan, dan bekerja tanpa mengharap upah. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah hasrat yang tulus untuk selalu melaksanakan kehendak-Nya di dalam segalanya. Amin.

18. DOA PENYERAHAN
Bapa, kuserahkan diri kepada-Mu, berbuatlah sekehendakmu atas diriku. Apapun yang kauperbuat atas diriku akan kuterima dengan senang hati. Aku bersedia menanggung segalanya, asal kehendak-Mu terlaksana di dalam diriku dan di dalam segala makhluk. Itulah Tuhan, yang kuharapkan; tiada yang lain. Kupertaruhkan jiwaku demi nama-Mu, kuserahkan hidupku kepada-Mu dengan segenap hati dan penuh cinta, sebab aku mencintai-Mu. Sebagai tanda bukti cintaku kuserahkan diriku dan kupersembahkan hidupku tanpa syarat ke dalam tangan-Mu. Aku percaya kepada-Mu dengan kepercayaan yang tiada batasnya, sebab Engkau adalah Bapaku. Amin.

19. DOA TOBAT
Allah yang Maharahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Mahamurah dan Mahabaik bagiku. Aku benci akan segala dosaku, dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku, orang berdosa.

20. DOA KERENDAHAN HATI
Allah yang Mahatinggi, Putra-Mu Yesus telah memberikan teladan kerendahan hati yang tiada tara. Walaupun Allah, Ia telah menghampakan diri-Nya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan-Nya sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dengan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terima kasih, ya Bapa, atas teladan Yesus ini. Berilah kami semangat Yesus sendiri, agar dengan rendah hati kami menganggap orang lain lebih utama daripada kami sendiri. Bebaskanlah kami dari kesombongan, dan berilah kami ketabahan kalau karena nama-Mu kami direndahkan. Semoga kami tidak sakit hati kalau kami kurang dihargai atau kurang dihormati, kalau kami diabaikan atau dilupakan. Sebaliknya, semoga kami ikut bahagia kalau orang lain berhasil dan mendapat pujian serta penghargaan. Ya Bapa, jadikanlah hati kami seperti hati Yesus yang lembut dan rendah hati. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin

21. LITANI KERENDAHAN HATI
Ya Tuhan, ubahlah hatiku, Engkau yang telah menerima penghinaan karena cinta-Mu padaku. Nyatakanlah bagiku kerendahan hati-Mu. Terangilah aku dengan cahaya-Mu, kiranya aku mulai saat ini menghancurkan kesombongan yang ada pada diriku! Ini sumber kemalanganku, rintangan yang membuat aku melawan cinta-Mu! Tuhan, aku telah menjadi musuh bagi diriku sendiri ketika aku mencoba mencari kedamaian dalam diriku, dan bukan dalam diri-Mu. Ya Yesus, yang lembut dan rendah hati, dengarkanlah aku. Bebaskanlah aku… Dari keinginan untuk dihargai, Dari keinginan untuk dicintai, Dari keinginan untuk dianggap sebagai orang penting, Dari keinginan untuk dihormati, Dari keinginan untuk dipuji, Dari keinginan untuk lebih disukai daripada menyukai, Dari keinginan untuk dimintai nasihat; Bebaskanlah aku… Dari ketakutan untuk dihina, Dari ketakutan untuk direndahkan, Dari ketakutan untuk diabaikan, Dari ketakutan untuk difitnah, Dari ketakutan untuk dilupakan, Dari ketakutan untuk diejek, Dari ketakutan untuk dinodai, Dari ketakutan untuk dicurigai, Yesus, berilah aku rahmat untuk berharap; Supaya orang lain lebih dicintai daripada aku, Supaya mereka bertambah besar di mata dunia dan aku bertambah kecil, Supaya mereka dipakai dan aku dikesampingkan, Supaya mereka mendapat pujian dan aku diabaikan, Supaya mereka mendapat jalan yang lancar dan aku tersisihkan, Supaya mereka melebihi aku dalam segala hal, Supaya mereka lebih suci daripada aku, asalkan aku menjadi suci sesuai kemampuanku.

22. DOA KEBIJAKSANAAN
Allah yang Mahabijaksana, Engkau telah menciptakan dan menata alam ini dengan kebijaksanaan yang tak terhingga. Engkau pun telah mengajarkan kebijaksanaan sejati kepada kami, yang seringkali tidak kami pahami, karena jalan-Mu jauh berbeda dengan jalan kami, dan pikiran kami jauh berbeda dari pikiran-Mu. Berilah kami bagian dari kebijaksanaan-Mu, supaya seperti Salomo, kami lebih mencintai kebijaksanaan daripada harta dan kuasa yang akan binasa. Terangilah hati kami dengan Roh Kebijaksanaan-Mu, supaya kami berpengamatan tajam dan luas. Jauhkanlah kami dari segala ketakutan dan kecemasan yang tak berfaedah, dan janganlah membiarkan kami menyeleweng karena pelbagai keinginan yang tidak teratur. Semoga kami selalu waspada terhadap bujuk rayu dan godaan yang menyesatkan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebijaksanaan yang sejati, supaya kami belajar mencari Engkau di dalam segala sesuatu, dan memahami peristiwa-peristiwa hidup ini sesuai dengan tata kebijaksanaan-Mu. Berilah kami kebijaksanaan sejati, agar dengan pikiran yang jernih kami dapat memilih yang terbaik, dan melangkah di jalan yang lurus, mengikuti jejak Yesus, guru kebijaksanaan sejati. Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin

23. DOA KESABARAN
Allah yang Mahamurah, Engkau tetap sabar ketika umat-Mu Israel tidak setia. Dengan penuh kesabaran pula Engkau menuntun orang berdosa untuk bertobat, sebab Engkau tidak menginginkan pendosa menderita atau menjadi binasa. Dengan sabar dan penuh kasih Engkau mengulurkan tangan-Mu dan menunjukan jalan tobat; yang bertobat Engkau ampuni dan Kaurangkul dengan mesra. Ya Bapa, berilah kami hati yang lapang, agar kami dapat menerima orang lain seperti apa adanya, dan dapat memahami kekurangannya, karena kami pun sering salah dan khilaf. Semoga kami tidak mudah mencela dan berprasangka, tidak pula terlalu cepat mengumpat dan mencerca, atau mengadili dan menghukum sesama. Semoga kami dapat menerima saudara yang bersalah dengan penuh cinta, mangampuni dan memaafkan kesalahannya. Semoga api kasih selalu mengarahkan sikap kami. Sebab kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ya Bapa, berikanlah kami kesabaran, agar tidak mudah putus asa menghadapi kesulitan dan tantangan; jauhkanlah pula kami dari sikap gegabah dan suka mengambil jalan pintas. semoga dengan penuh kesabaran kami menantikan kerahiman-Mu. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin

24. DOA KEHENDAK YANG KUAT
Ya Allah, Engkau telah memberikan kehendak yang kuat pada Yesus, Tuhan kami. Tanpa rasa takut atau goyah Ia berpegang pada kehendak-Mu meski harus menanggung pengurbanan yang berat. Takala digoda Iblis, Ia tidak goyah. Demikian pula ketika harus menderita sengsara sampai mati. Bunda Maria pun Kauberikan kepada kami sebagai panutan yang berkehendak kuat. Berilah kami kehendak yang kuat, agar pada saat goyah kami tidak berbelok arah dan menyeleweng. semoga kami tidak kecil hati menghadapi aneka kesulitan dan tantangan. Allah, gunung batu kami, berilah kami kehendak yang kuat laksana batu karang yang tetap tegar meski tak henti diterpa gelombang. Semoga kami tetap teguh bila kami digoda untuk menyeleweng, bila kami dibujuk untuk menipu dan berlaku tidak jujur, bila kami digoda berlaku munafik, bila kami digoda untuk berbuat dosa, mencuri, berkhianat; terlebih bila kami dibujuk untuk menghianati Kasih-Mu. Ya Allah, kekuatan kami, buatlah kami kuat seperti Yesus yang lebih suka mati dari pada menyimpang dari kehendak-Mu. Dialah Tuhan, pengantara kami, kini dan sepanjan masa. Amin

25. DOA TANGGUNG JAWAB
Allah sumber segala sesuatu, Engkau memberikan talenta untuk kami kembangkan. Engkau memuji para hamba yang baik dan setia, yang dengan penuh tanggung jawab memperkembangkan talenta yang mereka terima. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap Yesus, supaya kami senantiasa ingat bahwa Ia begitu mangasihi kami, dan telah mempertaruhkan nyawa-Nya demi kami. semoga kami selalu penuh tanggung jawab terhadap panggilan kami sebagai orang beriman. Bantulah kami terus berusaha menjadi orang beriman yang dewasa dan sungguh terlibat dalam persekutuan jemaat, pewartaan, ibadat dan kesaksian serta pelayanan kepada masyarakat. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap diri kami sendiri, supaya kami tidak menyia-nyiakan karunia yang Kau berikan kepada kami. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap orang tua, supaya kami selalu berusaha berbuat yang terbaik guna membalas kasih sayang dan pemeliharaan yang mereka lakukan terhadap kami. Semoga kami bersikap tanggung jawab terhadap semua orang yang mendidik kami, supaya semua pelajaran hidup yang mereka berikan dengan penuh kesabaran tidak kami sia-siakan. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap teman-teman kami, supaya kami tidak menghianati sikap persahabatan mereka. Buatlah kami bersikap tanggung jawab terhadap masyarakat, supaya kami selalu berusaha menyumbang lebih banyak dari pada apa yang kami terima. Ya Bapa, bantulah kami, supaya selalu mensyukuri apa yang sudah kami terima, dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya apa saja yang ada pada kami demi Yesus, Tuhan kami. Amin.

26. DOA KETABAHAN
Allah, tumpuan hidup kami, Yesus telah Kau tampilkan sebagai teladan ketabahan di dalam pencobaan dan penderitaan. Berpola pada-Nya, Gereja pun tabah takala mengalami penganiyaan. Pandanglah kami yang sedang dalam kesulitan dan kecemasan, yang dirundung susah dan merasa tertekan. Berilah kami ketabahan, agar kami dapat menghadapi semuanya ini dengan tabah hati, tidak mudah mengeluh, apalagi putus asa. Bukalah hati kami agar dapat melihat tuntutan dan kebijaksanaan-Mu sendiri di balik semua penderitaan ini. Demikianlah juga kami mohon berkat-Mu bagi teman-teman yang sedang patah semangat karena beban hidup yang amat berat. Jadilah Engkau penopang, supaya mereka pun tetap tabah, seperti Yesus teladan ketabahan kami. Dialah Tuhan, pengantara kami. Amin.

27. DOA KETAATAN
Allah yang Mahakuasa, Engkau telah memberi kami teladan ketaantan yang kokoh dalam diri Yesus yang telah taat pada-Mu sampai mati, bahkan sampai mati di salib; demikian juga Engkau memberi kami seorang ibu, Maria, yang mentaati panggilan-Mu dengan menjawab, “Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu.” Tanamkanlah semangat ketaatan Yesus dan Maria dalam hati kami, supaya kami pun taat kepada kehendak-Mu, yang Kaunyatakan lewat para pemimpin jemaat dan pemimpin masyarakat; juga lewat panggilan-Mu, dan terlebih lewat suara hati yang adalah bisikan Roh-Mu sendiri. Semoga kami selalu taat mengikuti bimbingan Roh-Mu, agar kami jangan jatuh ke dalam dosa, tetapi selamat sampai kepada-Mu meniti jalan hidup yang penuh tantangan dan cobaan. Ya Bapa, berilah kami semangat ketaatan sejati. Amin.

28. DOA DALAM DERITA
Bapa yang Maha Penyayang dan Mahatahu, aku percaya bahwa Bapa mengetahui apa yang sedang kuderita, dan apa yang aku rasakan. Aku percaya pula bahwa Bapa mempunyai rencana dengan segala derita dan kegelapan kami di dalam tangan-Mu. Tabahkanlah hatiku untuk menghadapi segala kesusahan kami, dan berilah kami terang-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menerima kesusahan kami seperti yang Bapa kehendaki. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin 29.

DOA WAKTU SAKIT
Tuhan Yesus, Engkau memahami segala penderitaan sebab Engkau telah mengalami penderitaan yang paling berat. Dan tatkala di taman Zaitun, Engkau sungguh orang yang paling kesepian dari semua orang yang kesepian. Pada saat ini aku pun menjadi orang yang tidak berdaya. Badanku lemah, tak dapat tidur. Hari-hariku terasa panjang dan membosankan. Aku terkurung saja di ruangan ini, tubuhku tak dapat kugerakkan, aku terpaku pada ranjang derita ini. Sementara sesamaku yang sehat dengan lincah mengayunkan langkahnya, dan senyum gembira menghias wajahnya. Di dalam benakku bermunculan pengalaman-pengalaman yang telah lewat, yang kuundang dengan sengaja: kegembiraan, hiburan, kesenangan, dan macam-macam peristiwa yang membuat aku bahagia. Alangkah bahagianya menikmati keadaan yang segar bugar. Di pagi hari aku dapat memuji keagungan-Mu, lalu menyiapkan diri untuk tugas rutinku. Tetapi sakitku ini membuatku memahami bahwa kesehatan adalah anugerah-Mu melulu. Ampunilah aku, karena kurang tahu terimakasih atas segala anugerah-Mu. Kupersembahkan tubuhku yang lemah ini; sakitku kupersatukan dengan deritaMu di Getsemani. Tuhan, berilah aku kegembiraan, ketabahan, dan kekuatan untuk menerima keadaan ini. Jadikanlah aku rela pasrah dalam menerima penderitaan ini. berkatilah semua orang yang dengan cara apa saja membantu dan melayani aku. Sudilah Engkau mengganjar mereka. Semua ini aku mohon demi Kristus, Tuhan kami. Amin.

30. MOHON KEHENDAK YANG KUAT
Ya Tuhan, alangkah senangnya kalau boleh memiliki kehendak yang kuat! Aku teringat akan orang-orang dalam sejarah yang memiliki kemauan keras membaja. Mereka terus berusaha membangun dunia ini, meski menghadapi seribu satu kesulitan dan tantangan yang datang bertubi-tubi. Terutama aku teringat akan orang-orang yang dengan gagah perkasa melaksanakan kehendak-Mu; akan para pelajar yang berusaha sungguh-sungguh dan setia menjalankan tugasnya, karena ingin menyenangkan Dikau; akan para pekerja yang bersusah payah sepanjang tahun, karena menyadari kewajibannya; akan para martir yang pantang menyerah biarpun dipaksa dengan siksaan atau aniaya. Tuhan Yesus Kristus, aku teringat akan kehendak-Mu sendiri yang tetap kuat dan teguh, biar dalam sengsara dan penghinaan sekalipun. Terpujilah Engkau, ya Allahku. Alangkah nikmatnya dapat mengatakan: Aku mau; Seluruh dunia mungkin runtuh hancur berantakan, namun tiada sesuatu pun yang dapat menggoyahkan batu karang kehendak yang bebas dan pasti. Tetapi aku juga takut kalau berlagak terlampau berani. Sebab hanya yang rendah hati berkenan kepada-Mu. Oleh karena itu, ya Tuhan, anugerahkanlah kepadaku kemauan yang kuat, dan sekaligus sikap yang lembut lagi kesatria. Amin.

31. MOHON PELAJARAN BERHASIL
Guru ilahi yang Mahabijaksana, aku mohon kepada-Mu, supaya pelajaranku berhasil, karena pelajaranku merupakan persiapan bagi hidupku di kemudian hari. Aku tidak mohon kepandaian yang cemerlang, tetapi cukuplah kalau Engaku sudi membantu aku, agar aku dapat mengerti semua mata pelajaran, dan dapat mengingat semuanya dengan baik, sehingga pada akhir tahun pelajaran aku bisa naik. Guru yang Mahabijaksana, aku juga mohon khususnya supaya aku memperoleh hasil yang paling baik di dalam mata pelajaran yang paling aku butuhkan dikemudian hari. Dari pihakku, aku akan berusaha sungguh-sungguh untuk mengikuti semua mata pelajaran dengan tekun, juga mata pelajaran yang paling membosankan. Tetapi dalam hal ini aku sungguh hanya bersandar pada bantuan-Mu. Yesus, aku mohon pelajaranku berhasil demi masa depanku; demi orang tuaku; jangan sampai mereka kecewa; demi keselamatan jiwaku; dan demi kemuliaan nama-Mu. Akhirnya ya, Yesus, aku mohon semangat dan gairah belajar yang tinggi, supaya aku selalu belajar dengan rajin dan tekun, tanpa mengabaikan kepentingan-kepentingan luhur yang perlu bagi keselamatan jiwaku di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin.

32. DOA PAGI
Allah dan Bapa, kami berterima kasih kepada-Mu karena hari yang baru ini. berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini, dan segala perbuatan kami, menyenangkan hatimu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. semoga dalam pergaulan dengan mereka kami menunjukkan kebaikan, seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Kami akan berusaha menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria, Bunda Yesus, jagailah kami anakmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

33. ANGELUS (MASA BIASA) didoakan setiap jam 06.00;  12.00 ; dan 18.00
Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. (Salam Maria.)
Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu! (Salam Maria.)
Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. (Salam Maria.)
Doakanlah kami, Ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
Marilah kita berdoa:
Ya Allah, karena kabar Malaikat kami mengetahui, bahwa Yesus Kristus, Putra-Mu, menjadi manusia; kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.

34. RATU SURGA (MASA PASKAH) didoakan setiap jam 06.00;  12.00 ; dan 18.00
Ratu Surga bersukacitalah, Alleluya,
sebab Dia yang boleh kau kandung, Alleluya,
telah bangkit seperti yang disabdakan-Nya, Alleluya.
Doakanlah kami pada Allah, Alleluya.
Bersuka citalah dan bergembiralah, Perawan Maria, Alleluya,
sebab Tuhan sungguh telah bangkit, Alleluya!
Marilah berdoa:
Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami dengan perantaraan BundaNya Perawan Maria, bersukacitalah dalam kehidupan yang kekal, karena Kristus Tuhan kami. Amin.

35. DOA MASA ADVEN
Yesus, Dikau yang hidup dalam diri Maria, datang dan tinggallah di dalam diri hamba-hamba-Mu, dalam semangat kekudusan-Mu, dalam kepenuhan kuasa-Mu, dalam kebajikan-kebajikanMu yang sejati, dalam kesempurnaan jalan-jalanMu, dan didalam misteri-Mu yang menyatukan. Taklukkanlah setiap kuasa musuh dalam Roh-Mu, demi kemuliaan Allah Bapa. Amin

36. DOA MASA NATAL
Allah Bapa di Surga, kami memuji Engkau dan bersyukur kepada-Mu karena sabda-Mu yang menjadi manusia telah lahir di tengah-tengah kami. Ia menjadi manusia lemah agar kami yang rapuh dan fana ini diurapi oleh Daya ilahi yang abadi. Dengan kelahiran-Nya di dunia ini, Engkau yang tak dapat dilihat kini kelihatan sebagai manusia seperti kami, dan cahaya keselamatan-Mu bersinar di tengah kami, mengusir kegelapan yang menguasai kami. Curahkan rahmat-Mu agar kami yang kini merayakan misteri inkarnasi berani menjadi pembawa damai bagi sesame, dan dengan demikian kami pun menjadi sarana inkarnasi-Mu di tengah-tengah mereka. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.

37. DOA MASA PRAPASKAH
Allah Bapa Yang Mahakuasa, kami bersyukur kepada-Mu atas Masa Prapaskah yang Kauanugerahkan kepada kami. Lewat Masa Prapaskah ini, Engkau menginginkan kami untuk menyadari segala kebaikan-Mu. Selama Masa Prapaskah ini, Engkau limpahkan rahmat untuk menyegarkan iman kami. Engkau mengajak kami untuk bertobat, menyesali kekurangan dan dosa-dosa kami. Engkau mendorong kami melepaskan diri dari belenggu nafsu yang menyesatkan. Engkau mengajarkan kami untuk hidup sederhana, mensyukuri segala anugerah-Mu, dan membantu orang-orang yang menderita. Selama Masa Prapaskah ini, Engkau membimbing para calon baptis yang akan bersatu dengan kami melalui sakramen baptis. Dan sambil mendampingi mereka, kami pun Kauajak menyegarkan rahmat baptisan yang kami terima dari-Mu. Semoga karena rahmat-Mu yang Kaulimpahkan selama Masa Prapaskah ini, kami semakin suci, semakin bersatu dengan umat kesayangan-Mu, dan berani meneladani Yesus Putra-Mu, yang rela menderita sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan, pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.

38. DOA PASKAH
Allah Bapa Yang Mahabaik, kami bersyukur kepada-Mu karena Yesus Kristus telah bangkit dari kubur. Dengan kebangkitan-Nya, Engkau tumbuhkan semangat dan harapan baru bagi hati kami; umat baru Kauciptakan, dan pintu Surga Kaubuka bagi kami. Melalui kebangkitan-Nya kuasa dosa Kaucurahkan, kami Kaudamaikan dengan Dikau dan sesame, dan alam semesta yang porak-poranda Kaupugar kembali. Dengan kenaikan-Nya, Ia merintis jalan ke Surga, dan menyediakan tempat bagi kami. Semoga karena rakhmat kebangkitan-Nya kami menjadi manusia baru, yang penuh harapan, yang gigih melawan dosa dan kejahatan, yang setia mengikuti kehendak-Mu, dan tak gentar akan deritasalib. Demi Yesus Kristus, pengantara Kami, kini dan sepanjang masa. Amin.

39. MOHON TUJUH KARUNIA ROH KUDUS
Datanglah, ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kaulepaskan dari belenggu dosa dunia ini.
Datanglah, ya Roh Pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari.
Datanglah, ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat.
Datanglah, ya Roh Keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kaukuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami.
Datanglah, ya Roh Pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemulian-Mu.
Datanglah, ya Roh Kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami.
Datanglah, ya Roh Takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu di mana pun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin.

40. NOVENA ROH KUDUS
Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu maka segala sesuatu akan diciptakan lagi. Dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa: Ya, Allah, Engkau telah mengajar hati umat-Mu dengan terang Roh Kudus; berilah supaya dalam Roh yang sama ini kami senantiasa berpikir benar dan bijaksana, serta selalu gembira karena lipuran-Nya. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin.

41. MOHON BERKAT ATAS PEKERJAAN
Allah yang Mahakuasa, sebelum menghadapi pekerjaan kami, kami mohon berkat-Mu. Pimpinlah hati dan tangan kami, agar dalam Dikau kami memulai dan menyelesaikannya. Semoga segala kesulitan tidak melemahkan kami, dan hasilnya tidak menyesatkan kami. semoga usaha kami menambah kemuliaan-Mu, dan berguna bagi sesama kami. Semua jerih payah yang akan kami jumpai, kami persatukan dengan pengurbanan Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin.

42. DOA SEBELUM MAKAN I
Ya Tuhan, berkatilah kami dan segala pemberian yang akan kami terima dari kemurahan-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa kami, Raja kemuliaan yang kekal, semoga memberi kami tempat dalam perjamuan Surgawi. Amin.

43. DOA SEBELUM MAKAN II
Ya, Bapa, kami sekeluarga berkumpul disini untuk menikmati hidangan yang telah tersedia. Berkatilah kami dan karunia-Mu ini agar berguna bagi kami untuk senantiasa berbakti kepada-Mu. Berkatilah mereka yang menyiapkan makanan ini, bantulah saudara-saudara kami yang kekurangan.

44. DOA SESUDAH MAKAN I
Allah Mahabaik, Engkau menjaga seluruh makhluk ciptaan-Mu. Bukalah mata hati kami terhadap kebutuhan dan penderitaan yang kami jumpai. Ya Bapa, berilah makanan secukupnya kepada semua saudara yang berkekurangan. Amin.

45. DOA SESUDAH MAKAN II
Bapa yang Mahapengasih, kami mengucap syukur atas makanan ini, dan atas cinta kasih mereka yang sudah menghidangkannya. Berkatilah mereka dan semua orang yang menaruh perhatian pada kesejahteraan sesama manusia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

46. DOA MALAM I
Ya Tuhanku dan Allahku, aku berlutut di hadapan-Mu dan bersembah sujud kepada-Mu, Raja tertinggi. Aku mengucapkan syukur kepada-Mu atas segala kemurahan, terlebih atas pemeliharaan-Mu pada hari yang lalu. Datanglah hai Roh Kudus, terangilah budiku supaya aku mengetahui dosa-dosaku, dan berilah aku rahmat-Mu, supaya aku dapat menyesal sungguh atas dosa-dosaku itu. (Sela.) Allah yang Maharahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Mahamurah dan Mahabaik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah ampunilah aku orang berdosa. Malaikat Allah, engkau yang diserahi tugas untuk melindungi aku: terangilah, lindungilah, bimbinglah, dan hantarkanlah aku. Amin. (Salam Maria tiga kali dengan disusul:) Engkau yang terkandung tanpa noda, ya Maria, sucikanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ya Tuhan berilah aku berkatmu, lindungilah aku terhadap segala yang jahat, dan bimbinglah aku kepada kehidupan yang kekal. Amin. Semoga jiwa kaum beriman beristirahat dalam ketentaraman karena kerahiman Tuhan. Amin.

47. DOA MALAM II
Tuhan Allah kami pada malam hari ini kami menghadap Engkau untuk berterima kasih atas penyelengaraan-Mu. Kami hanyalah manusia biasa. Hidup kami mengenal untung dan malang, suka dan duka. Ampunilah kami bila pada hari ini kami lupa akan Dikau. Maafkanlah kami, bila pada hari ini kami telah melukai hati orang lain dengan perkataan dan perbuatan yang melanggar cinta kasih. (hening sejenak…….) Tuhan, Putra-Mu Kauutus ke dunia ini sebagai terang yang menghalau kegelapan. Kami berdoa bagi semua orang yang berada dalam kegelapan: mereka dapat menerima kabar gembira putra-Mu. Tuhan, berilah kami hati yang damai dan malam yang tenang. Semoga esok hari kami bangun dengan tenaga dan semangat yang baru. Amin.

48. DOA UNTUK MEMBACA KITAB SUCI
Allah, Bapa kami, sabda-Mu adalah pelita di kala gelap, dan tongkat di jalan yang licin. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah, kami mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabda-Mu, bukalah telinga kami supaya dapat mendengarkan bisikan-Mu yang halus. Bapa, sabda-Mu adalah kebenaran. Bersihkanlah budi kami dari pikiran-pikiran yang mengacaukan, dan hati kami dari keinginan yang menyesatkan. Jagalah mata kami, jangan sampai disilaukan oleh barang-barang duniawi. Sebaliknya, semoga kami selalu rajin mengumpulkan harta yang tak akan musnah. Ya Bapa, sabda-Mu penuh daya pembaharu. Baharuilah kami dengan sabda-Mu yang akan kami renungkan ini. Amin.

49. PENYERAHAN KELUARGA KEPADA BUNDA MARIA
Maria, Bundaku, kami datang kehadapanmu seraya mengungkapkan cinta kami yang utuh, dan ingin membarui lagi persembahan diri kami dan segenap hidup kami kepadamu. Kami senantiasa bersyukur sebab lewat perantaraanmu, kami boleh menerimaundangan Putramu untuk menjadi mempelai-Nya dan hidup dalam persekutuan cinta denganmu. Kami bersyukur pula atas segala sesuatu yang sudi Engkau lakukan bagi kami dalam memelihara dan membimbing hidup kami. Kami mohon perlindunganmu agar kami mampu bertumbuh dalam cinta akan dikau dan Putramu. Bantulah kami juga dalam melaksanakan karya-karya yang dipercayakan kepada kami oleh Putramu, sebab tanpa dikau kami tidak sanggup mewartakan kabar gembira, kabar cinta kasih kepada mereka yang menerimanya. Terangilah kami dalam kecemasan, bantulah dan semangatilah kami bila kami putus asa. Akhirnya, ya Bunda yang tercinta, dampingilah kami didalam ziarah hidup ini, agar kelak kami dapat menikmati kegembiraan yang besar, yaitu boleh memandang dikau dan Putramu serta Bapa Surgawi. Amin.

50. PENYERAHAN KELUARGA KEPADA TUHAN YESUS
Tuhan Yesus, Engkau menguduskan hidup berkeluarga dengan hidup sendiri dalam keluarga santo Yusuf di Nazaret. Kami sekeluarga berkumpul di hadapan-Mu untuk membarui penyerahan seluruh keluarga kami kepada-Mu, raja dan pusat segala hati. Kami mohon: tinggallah di rumah kami ini, dan kuasailah kami. semoga rumah kami merupakan pusat kehidupan pengikut Kristus, di mana kami mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati dalam persaudaraan dengan dikau, Putra Allah dan gembala hati kami. Ya, Yesus Kristus, semoga kami hidup menurut pedoman Injil-Mu, rukun, bijaksana, sederhana, dengan sayang menyayangi, hormat-menghormati, tolong-menolong dengan sukahati. Berilah supaya keramahan dan cinta kasih, semangat pengorbanan, kerajinan, dan penghasilan yang cukup selalu berada dalam keluarga kami. Semoga keluarga kami memegang peranan yang terhormat di dalam masyarakat, dan menjadi garam serta terang bagi keluarga-keluarga di sekitar kami. Berkatilah kami agar janganlah seorang diantara kami menjauh dari padaMu, satu-satunya sumber kebahagiaan kami. Dikau kami puji bersama Bapa dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin.

51. MENDOAKAN ANAK
Ya, Allah, Bapa setiap insan, Engkau tahu bahwa kami sangat menyayangi anak-anak kami, dan berusaha sungguh-sungguh membahagiakan mereka, sebab memang itulah tanggung jawab kami. Kami mohon, ya Bapa, lindungilah anak-anak kami, dan bimbinglah supaya selalu hidup baik. Jangan Kaubiarkan mereka jauh dari pada-Mu karena terbujuk dosa. Teguhkanlah hati mereka, jangan sampai terpengaruh oleh kebiasaan jahat, apalagi sampai melanggar perintah­-Mu. Restuilah kami, supaya dapat menanamkan dalam hati mereka semangat cinta akan Gereja dan kesucian, agar sejak kecil mereka tahu mengabdi Engkau. Jagalah kesehatan mereka, dan lindungliah mereka terhadap segala mara bahaya. Semoga mereka selalu setia kepada-Mu, sehingga kelak Kauperkenankan berbahagia di Surga selamanya. Dan akhirnya, jiwa raga serta suka dan duka mereka kami percayakan kepada-Mu, Allah yang Mahabijaksana dan Mahapengasih. Amin.

52. MENDOAKAN ORANGTUA
Bapa di Surga, saya gembira sekali karena Engkau memberi ayah dan ibu yang baik serta sayang pada saya. Mereka membesarkan saya, selalu melindungi saya, dan memberi saya makanan serta pakaian. Karena itu, saya berterima kasih kepada-Mu. Tolonglah ayah ibu saya setiap hari, supaya selalu adil dan bijaksana dalam mendidik dan membesarkan kakak, adik-adik dan saya sendiri. Berilah supaya ayah ibu selalu sehat, dan saya selalu patuh kepada mereka. Ya Yesusku, dalam derita-Mu di Taman Zaitun Engkau dikecewakan oleh para rasul: mereka tidak mau berjaga bersama Engkau; dan waktu Engkau ditangkap, mereka lari meninggalkan Dikau seorang diri. Tolonglah keluarga kami, supaya saling membantu dalam pekerjaan, saling menghibur dalam kesusahan, dan saling menguatkan dalam penderitaan, sehingga kami semua tetap bersatu padu, rukun, dan setia satu sama lain. Akhirnya, ya Yesus yang manis, tinggallah pada kami selalu. Amin.

53. DOA UNTUK ANAK REMAJA
Ya Allah yang Mahakuasa, segala sesuatu yang telah Kauciptakan merupakan pancaran sinar kebesaran-Mu. Hal itu nampak terutama di dalam kehidupan manusia. Anak-anak kami telah Kauanugerahi kemungkinan-kemungkinan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Kami, selaku ayah dan ibu, harus memelihara mereka. Hal ini sering menimbulkan sakit hati. Maka timbullah ketegangan diantara pengabdian kami dan pertumbuhan anak untuk berdiri sendiri. Semoga kesulitan-kesulitan yang timbul sertanya menjadi berkat bagi kami sendiri dan bagi anak-anak kami. Berilah kami keinsafan bahwa apa yang kami rasakan sebagai kehilangan itu, justru merupakan akibat pembaktian tanpa pamrih. Bantulah kiranya orang-orang muda ini untuk senantiasa berterima kasih atas segala sesuatu yang diberikan kepada mereka atas dasar cinta murni. Ya, Bapa, berikanlah keberanian kepada kami, orangtua dan anak-anak, untuk senantiasa memelihara nyala api pengharapan di dalam hidup ini. Kami percaya akan Dikau; Engkaulah Bapa kami, dan orang yang membangun hidupnya dalam cinta-Mu takkan Kaulupakan. Amin.

54. DOA UNTUK PAROKI
Ya Bapa di Surga, Engkau senang bila umat-Mu hidup rukun bersatu padu, giat membangun dan takwa kepada-Mu. Maka kami mohon, berilah umat paroki kami Roh Kesatuan, supaya selalu sehati dan sejiwa dalam karya, dan semoga kehidupan menjemaat di paroki kami sungguh diliputi keakraban persaudaraan. Curahkanlah ke atas kami Roh kehidupan, supaya dengan semangat membara kami bangkit dari kelesuan, dan bergiat memajukan paroki meningkatkan kegiatan-kegiatan dan amal bakti kepada-Mu. Demi Kristus Yesus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.

55. DOA UNTUK PASTOR PAROKI
Ya, Yesus, Imam agung kami, kami bersyukur atas pastor paroki yang selalu mendorong dan menyemangati kami. berilah pastor paroki kami kesehatan jasmani dan rohani yang tetap. Dampingilah ia supaya dapat memimpin paroki ini dengan sebaik-baiknya. Semoga ia sungguh menjadi gembala-Mu untuk membangkitkan yang lesu, meluruskan yang bengkok, mengembalikan yang sesat, dan mendamaikan segala silang selisih, supaya paroki kami menjadi paroki yang hidup dan bersatu-padu menurut kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.

56. DOA MOHON PANGGILAN
Ya Yesus, gembala ilahi. Engkau sendiri telah memanggil para rasul dan menjadikan mereka nelayan pemukat manusia. Panggillah sekarang juga pemuda-pemudi kami untuk mengikuti Dikau dan mengabdi kepada-Mu. Engkau masih hidup sekarang juga supaya senantiasa menyertai kami. berilah agar sekalian orang yang telah Engkau panggil, mengenal kehendak-Mu ini, dan menjadikannya kehendak mereka sendiri. Bukalah pandangan mereka terhadap seluruh dunia, bukalah telinga mereka terhadap begitu banyak permintaan mendesak mohon terang kebenaran dan kehangatan cinta sejati. Hendaklah mereka dalam kesetiaannya dalam panggilannya, bekerja sama membangun tubuh-Mu yang mistis itu dan dengan demikian meneruskan pengutusanmu. Jadikanlah mereka garam dan terang dunia. Berilah ya Tuhan, agar banyak pula pemuda-pemudi kami mengikuti panggilan cinta-Mu. Bangkitkanlah di dalam hati mereka keinginan, untuk hidup semata-mata menurut semangat Injil dan menyerahkan diri bagi pengabdian kepada gereja. Berikanlah mereka kerelaan hati yang besar terhadap semua orang yang memerlukan pertolongan dan pengalaman cintakasih mereka. Amin.

57. DOA KEPADA SANTA PERAWAN MARIA
Santa Maria, Bunda Tuhan kami Yesus Kristus, engkaulah Ratu dunia termulia. Sudilah engkau menjadi ratu kami semua. Tunjukkanlah kepada kami jalan menuju kesucian, dan bimbinglah kami supaya jangan tersesat. Kuasailah budi kami, supaya kami hanya mencari yang benar. Kuasailah kehendak kami, supaya kami hanya menginginkan yang baik. Kuasailah hati kami, supaya kami saling mengasihi sebagai saudara. Kuasailah diri kami masing-masing dan segenap anggota keluarga; kuasailah segenap warga masyarakat, segala bangsa, dan pembesar-pembesar dunia. Sudilah engkau menjadi tali pengikat mereka semua dalam persatuan yang teguh. Kuasailah seluruh umat manusia. Bukalah jalan iman bagi mereka yang belum mengenal putramu Yesus. Bantulah agar segala bangsa bersatu padu, hidup rukun dan damai. Naungilah seluruh umat manusia, lebih-lebih yang dianiaya dan dikejar-kejar. Tabahkanlah mereka di dalam penindasan, dan terangilah mereka di dalam kegelapan, agar tetap setia kepada Yesus, putra-Mu. Hantarlah semua permohonan kami ini ke hadapan putra-Mu, sang Maharaja kerajaan damai, tempat setiap doa permohonan dikabulkan, setiap beban hati diringankan, dan segala kelemahan disembuhkan. Semoga semua orang yang mengenal kekuasaan-Nya dan menaruh harapan padanya, sekali waktu melihat kemegahan kerajaan puteramu itu yang bersama Bapa dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa, Amin.

58. DOA KEPADA SANTO YUSUF
Santo Yusuf, engkau telah menunaikan tugasmu dengan gemilang sebagai bapak keluarga kudus di Nazaret. Dengan setia engkau mendampingi Maria. Dengan tekun engkau bekerja mencukupi nafkah Maria dan Yesus. Tanpa mengeluh engkau menempuh perjalanan yang jauh dan berat guna menyelamatkan kanak-kanak Yesus dari bahaya pembunuhan. Dengan penuh tanggung-jawab engkau membesarkan dan mendidik Yesus. Engkau tetap rendah hati dan sederhana kendati menerima anugerah besar, yakni menjadi kepala keluarga kudus dan pengasuh Yesus, Putra Allah. Maka kami mohon ya, bapa Yusuf, penjaga keluarga Nazaret, doakanlah kami pada Yesus. Bila ditimpa bahaya, lindungilah dan selamatkanlah kami . Bila menghadapi keraguan, kegoncangan, dan ketidakpastian, kuatkanlah hati kami agar tetap berharap, dan teguhkanlah iman kami agar jangan sesat. Bila mendapat anugerah dan berhasil dalam karya, jagalah kami jangan sampai menjadi sombong dan kurang waspada. Bantulah kami membina keluarga Kristen yang dijiwai semangat cinta kasih, keakraban dan keterbukaan antarseluruh anggota. Semoga keluarga kami dapat memancarkan ajaran Kristus, anakmu dan menjadi contoh bagi para tetangga. Akhirnya kami mohon berkat dan restumu bagi kami sekeluarga, dan sudilah menghantarkan doa-doa kami ke hadapan Yesus, Tuhan kami, yang bersatu dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
59. DOA KEPADA SANTO PELINDUNG Santo, waktu aku dibaptis, orang tuaku memberi aku nama yang dahulu engkau pakai juga. dengan itu, ayah dan ibuku mempercayakan daku kepada tuntunan dan perlindunganmu. Maka aku mohon kepada-Mu: janganlah biarkan aku kehilangan hak selaku anak Allah, supaya terang rahmat di dalam hatiku jangan sampai padam. Ajarlah aku mengikuti suri teladanmu, yakni selalu berpegang pada kehendak Allah; selalu setia kepada Kristus, Tuhanku; selalu berusaha hidup selaku pengikut Kristus sejati baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan, sehingga kelak boleh bersama engkau menikmati kemuliaan yang kekal. Amin.

60. DOA KEPADA MALAIKAT PELINDUNG
Malaikat pelindung yang kudus, engkaulah pengawal dan pemimpin kami. dalam pemeliharaan-Nya yang penuh kasih kepada kami, Allah telah mengutus engkau untuk melayani kami yang akan menjadi ahli waris Surga. Kami mohon kepada-Mu: dampingilah kami dalam segala pekerjaan kami; lindungilah kami dalam mara bahaya; beranikanlah kami dalam perjuangan; dan pimpinlah kami menuju kemenangan jaya. Bersama dikau dan semua malaikat kami hendak meluhurkan Allah, karena untuk itulah kami dan dikau diciptakan oleh-Nya. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Amin.

61. DOA MOHON RAHMAT UNTUK BERBELAS KASIH TERHADAP SESAMA
Ya Tuhan, setiap kali aku bernafas, setiap kali jantungku berdetak, setiap kali darahku mengalir dalam tubuhku, selalu aku ingin memuliakan kerahiman-Mu, Tritunggal Yang Mahakudus. Ya Tuhan, aku ingin seluruh diriku berubah menjadi kerahiman hati-Mu, serta cermin diri-Mu sendiri. Semoga Kerahiman-Mu menenbus hati dan jiwaku dan juga sesamaku. Ya Tuhan, bantulah aku, agar mataku selalu terang dalam berbelas kasihan, agar aku tidak pernah curiga dan tidak menilai seorang pun secara lahiriahnya, tetapi memandang jiwa sesamaku dengan indah dan selalu siap menolong mereka. Ya Tuhan, bantulah aku agar telingaku selalu peka dalam berbelas kasihan, agar aku selalu siap melayani kebutuhan sesamaku yang sedang dalam kesulitan. Ya Tuhan, bantulah aku agar lidahku selalu lembut dalam berbelas kasihan, agar aku tidak berbicara buruk mengenai sesamaku, tetapi selalu mengucapkan kata-kata yang menghibur dan membangkitakn kepada sesamaku. Ya Tuhan, bantulah aku agar tanganku selalu ringan dalam berbelas kasihan dan selalu melakukan perbuatan yang baik kepada sesamaku walaupun pekerjaan itu memberatkan dan meletihkan. Ya Tuhan, bantulah aku agar kakiku selalu cepat dalam berbelas kasihan, agar aku selalu bergerak cepat dalam memberikan pertolongan pada sesamaku, semoga aku dapat menguasai keletihan dan kelelahanku dalam melayani sesamaku. Ya Tuhan, bantulah aku agar hatiku selalu tulus dalam berbelas kasihan, agar aku selalu peka akan tangisan sesamaku dan tidak mengeraskan hatiku dalam berbagi kasih dengan siapa pun juga. Semoga hatiku selalu tulus dalam membantu mereka. Izinkanlah aku untuk tinggal di dalam Hati Yesus yang Maharahim dan kuatkanlah hatiku saat dalam penderitaanku sendiri. Biarlah kerahiman-Mu tinggal di dalam diriku selamanya. Engkau sendiri yang menginginkan aku melakukan tiga macam belas kasihan, yaitu: segala macam perbuatan kasih, dan bila aku tidak dapat berbuat maka aku akan berkata-kata dengan kasih dan bila aku tidak dapat berbuat dan berkata-kata dengan kasih maka aku akan berdoa, terutama ke tempat atau orang-orang yang memang tidak dapat aku jangkau. Ya Tuhan, ubahlah diriku menjadi seperti diri-Mu, sebab hanya Engkaulah yang dapat berbuat segala-galanya. Amin.

62. DOA AGAR MAMPU MELAKSANAKAN KEHENDAK ALLAH
Ya Yesus, yang telah terpaku di kayu salib, aku memohon, berilah aku rahmat supaya selalu setia dalam melaksanakan kehendak Bapa-Mu. Dan bila kehendak Bapa tampak terlalu berat dan sulit untuk aku laksanakan, maka aku memohon pada-Mu, ya Tuhan: semoga dari luka-luka-Mu, Engkau curahkan kekuatan dan ketegaran, dan semoga aku berseru berkata: Terjadilah menurut kehendak-Mu! Ya Yesus, Juru Selamat dan Pengasih keselamatan manusia, dalam sengsara yang begitu dahsyat Engkau telah melupakan diri-Mu sendiri dan memikirkan keselamatan jiwa-jiwa manusia. Ya Yesus yang penuh belas kasih, berilah aku rahmat agar mampu melupakan diriku sendiri demi orang-orang lain. semoga aku dapat membantu Engkau dalam misi penyelamatan-Mu, sesuai dengan kehendak Bapa-Mu di Surga. Amin.

63. DOA MOHON KEBIJAKSANAAN ILAHI
Ya Yesus, berikanlah aku akal budi yang baik supaya aku dapat lebih mengenal Engkau. Sebab semakin aku mengenal Engkau, semakin aku akan mencintai-Mu. Ya Yesus, berilah aku akal budi yang mendalam agar aku dapat memahami perkara-perkara Ilahi, agar aku bisa memahami kodrat Ilahi-Mu, dan agar aku dapat menjiwai Sang Tritunggal. Ya Yesus, aku mengetahui bahwa Engkau memiliki rahmat kebijaksanaan yang luar biasa, karena itu aku memohon agar Engkau memberikan rahmat-Mu itu kepada aku. Semoga Engkau berkenan dengan doaku ini ya Tuhan. Amin.


Comments :

2 komentar to “Doa Harian Orang Katolik”

sholahuddin 101010 mengatakan... on 

MAKASIH ATAS DOA NYA SEMOGA YESUS MEMBERKATI

trik mengatakan... on 

Amin ..sama sama mas Sholahuddin terimaksih sudah mampir di blog saya

Poskan Komentar

Pengikut